ÖZEL EGEM FİZİK TEDAVİ MERKEZİ A.Ş. AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerinizin Toplanma, İşlenme Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu "Özel Egem Fizik Tedavi Merkezi" tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumuna yaptığınız başvurulara bağlı kayıtlar, tıbbi tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla, sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak, SGK sistemi üzerinden online, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, tıbbi görüntüleme ve laboratuar tetkik hizmet alımı yapılan anlaşmalı özel kurumların kayıtlarından, gönderdiğiniz mailler aracılığıyla, internet, mobil uygulamalardan elde edilmektedir.

Bu kapsamda kişisel sağlık verileri başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve veya hasta protokol numaranız gibi kimlik verileriniz veya sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Sağlık bilgileriniz: muayene verileriniz, randevu verileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi raporlarınız, tanı verileriniz, test sonuçları, doktor analiz ve yorumları, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile elektronik ve fiziki ortamlarda paylaştığınız yanıt, yorum, bilgiler ve kayıtlar,
 • Kurumumuzu ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
 • Biyometrik bilgiler (Kimlik doğrulama ve sağlık hizmetinin faturalandırması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında hastalardan alınan el, avuç, damar izi bilgisi)

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat kapsamında ve 6698 sayılı yasa hükümleri uyarınca veri sorumlusu Özel Egem Fizik Tedavi Merkezi tarafından özel ve nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

 

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, · İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, SGK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, · Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, · sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, · Randevu almanız halinde randevunuz hakkında sizi bilgilendirmek, · Kimliğinizin teyit edilmesi, · Kurum iç işleyişimizin planlanması ve yönetilmesi, · Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, · Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, · Size verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi, ·Kullanılan sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, · Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullandığınız sağlık hizmetlerini analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, ·Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, araştırılması, arttırılması,kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi ·İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, ·Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini.

 

 

 

Verilerin işlenmesi sırasında kişisel haklarınızın ihlaline izin verilmeyecektir. İlgili mevzuat gereğince kişisel bilgileriniz fiziksel ve elektronik arşivlerde kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda yalnızca resmi kurumların talebi halinde paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, · Özel sigorta şirketleri, · Sosyal Güvenlik Kurumu, · Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, · Nüfus Genel Müdürlüğü, · Türkiye Eczacılar Birliği, · Adli makamlar, · Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içinde olduğumuz laboratuvar, tanı ve görüntüleme merkezleri gibi hizmet sağlayıcıları · Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler, · Olası bir hukuki ihtilaf durumunda kurum avukatımız · Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, · Faturalandırmanızın işverene yapılacak olması durumunda bu amaçla işvereniniz ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, · 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, · 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, · Özel Hastaneler Yönetmeliği, · Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, · Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

 

Kanunun 11.maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme, · İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme, · İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, · Sağlık mevzuatının gerektirdiği hasta kayıtlarının saklanması ve muhafazasıyla ilgili yasal yükümlülük saklı kalmak kaydıyla, silinmesini veya yok edilmesini isteme, · Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

Bu haklarınızdan doğan talebinizi “Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e” göre Özel Egem Fizik Tedavi Merkezinin Günsazak Bulvarı Osman Nuri Apt. No:12/B Bahçelievler mh Karşıyaka İzmir adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, ozelegem@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine iletebilirsiniz.